Karácsonyi nyereményjáték 2023

2023/11/29

Nyerje vissza a Karácsonyi bevásárlás összegét!
1. A játék időtartama
A játék 2023.12.01 től 2023.12.23 18 óráig tart
2. A játék Szervezője
A játék Szervezője a Tóth Dávid ev / Fék Príma/.székhely: 8243 Balatonakali, Pacsirta u 1/a; továbbiakban: Szervező.
3. Részvételi feltételek és regisztráció
A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos) és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. §);
egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
A játékba a Játékos a Fék Príma élelmiszerüzletben történt minimum 20 000 Ft értékű vásárlást igazoló nyugtával vehet részt. A nyugta kiállításának dátuma 2022.12.01-2022.12.23 közé kell hogy essen.. A Játékos az adatai megadásával elfogadja a játékszabályzatot és az adatvédelmi tájékoztatót.

4. A Játék leírása
Véletlen sorsoláson alapuló nyereményjáték. A játékban az vehet részt aki, megfelel a 3. pontban leírtaknak és 2023.12.01-2023.12.23 18 óra közötti időintervallumban 20 000 Ft felett vásárol a Balatonakali Fék Príma üzletben. A 20 000 Ft feletti nyugta hátoldalára olvashatóan rá kell írnia:
– Saját nevét
– Mobil telefonszámát
Majd a nyugtát az értékének megfelelően, a kihelyezett gyűjtő ajándékdobozokba kell dobni.
5. Nyeremények
A 2023.12.23-i sorsoláson az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki.
20 000-39 999 Ft os vásárlások között
3 db 20 000 Ft értékű vásárlási utalvány
40 000-59 999 Ft értékű vásárlások között
2 db 40 000 Ft értékű vásárlási utalvány
60 000 Ft feletti vásárlások között
1 db 60 000 Ft értékű vásárlási utalvány
A vásárlási utalványok beválthatók a Fék Príma valamint az összes CBA hálózathoz tartozó élelmiszerboltban.

6. A nyertesek kiválasztása, nyertesek értesítése
A nyereményekre minden játékos jogosult akinek érvényes nyugtája és helyesen kitöltötte adatait
A sorsolás helyszíne, ideje: Fék Príma Balatonakali 2023.12.23 18 óra
A Szervezők a nyerteseket a sorsolást követő 48 órán belül telefonon értesítik a nyeremény átvétel részleteiről.
A Szervezők a nyertes értesítését a Játékos mobil telefon elérhetőségén kísérlik meg. A Szervezők kizárják a felelősségüket abban az esetben, ha a nyertes, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása miatt nem értesül a nyereményről.

7. Nyeremény kézbesítése
Ha a Szervezők nem tudják a nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén elérni, illetve a nyereményt a nyertes által megadott címen kézbesíteni, akkor a nyereményt egyéb akció keretén belül kisorsolják.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Tóth Dávid ev. /Fék Príma üzlet/-t semmilyen felelősség nem terheli.

8. Adatkezelés
Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A nyertes játékosok személyes adatait / Név, telefonszám/ csak és kizárólag értesítésre használjuk fel. A többi játékos adatait a vásárlás után megsemmisítjük.

9.. Felelősségkizárás
A pályázatok hiányosságáért (név-, mobil telefonszám elírás.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.
A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Továbbá nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szervező szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

10. Egyéb
A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.
A Szabályzat a Játék időtartama alatt elérhető a www.fekabc.hu weboldalon.
Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, abc@fekuzlathaz.hu e-mail címre! Kérjük, hogy az email tárgyában tüntesse fel a Játék elnevezését!
Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül.

Vissza a hírekhez